Søknad

 

Elektronisk søknadsskjema


Vennligst fyll ut alle påkrevde felter
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter

Vennligst fyll ut alle påkrevde felter
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter
Vennligst velg en

Slette
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter
Må bare inneholde 8 siffer
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter
Slette
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter
Må bare inneholde 8 siffer
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter

Vennligst velg en

Slette

Vennligst fyll ut alle påkrevde felter

For å begrense spam, må du svare på spørsmålet under slik at vi vet at du er et menneske.
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter

Priser 2023/24 – gratis for 1. og 2. klassinger, inntil 12 timer

Oppholdstid pr uke 1–7 t 8–11 t 11–15 t Over 16 t
Pris pr mnd 1300,– 2100,– 2600,–
(500,– for 13–15 timer for 1. og 2. klassinger)
3050,–
(940,– for 1. og 2. klassinger)

Søknadsskjema SFO


Opplysninger om eleven

Vennligst fyll ut alle påkrevde felter
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter
Må bare inneholde 4 siffer
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter

Opplysninger om foresatte

Slette
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter
Må bare inneholde 11 siffer
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter
Må bare inneholde 8 siffer
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter
Må bare inneholde 8 siffer
Slette
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter
Må bare inneholde 11 siffer
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter
Må bare inneholde 8 siffer
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter
Må bare inneholde 8 siffer

PÅMELDING (sett kryss)

A. Faste dager

  Morgen
0730–0830
Ettermiddag
1230–1630
Ettermiddag
1415–1630
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

B. Ferier (kun hele dager)

  M T O T F
Uke 31 (31. juli–4. aug):
Uke 32–33 (7.–16. aug):
Høstferie, uke 40 (2. okt.–6. okt):
Vinterferien uke 8 (19.–23. februar):
Uke 25 (21. juni):
Uke 26 (24..–28. juni):
Enkelttimer må bestilles dagen før, eller etter avtale hvis det oppstår et akutt behov. Det er 1 måneds oppsigelsestid. Tildelt plass på SFO er gjeldende ut 4.klasse, eller til plassen eventuelt sies opp. Det tas forbehold om nok søkere på de ulike tilbudene.

Vennligst fyll ut alle påkrevde felter

For å begrense spam, må du svare på spørsmålet under slik at vi vet at du er et menneske.
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter

Søknad om permisjon for 1 dag eller mindre sendes kontaktlærer i meldingsbok eller på Mobilskole.

Søknad om permisjon fra 2 dager inntil 2 uker (10 dager) sendes rektor på dette søknadsskjemaet senest 2 uker før permisjonen.

Se baksiden for mer informasjon om permisjonsregler


Opplysninger om eleven


Vennligst fyll ut alle påkrevde felter
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter
Må bare inneholde 4 siffer
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter

Tidsrom søknaden gjelder for


Vennligst fyll ut alle påkrevde felter
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter

For å begrense spam, må du svare på spørsmålet under slik at vi vet at du er et menneske.
Vennligst fyll ut alle påkrevde felter


Rektor kan i iht. til Privatskoleloven gi fri i inntil to uker (10 skoledager), dersom dette vurderes som forsvarlig:

§ 3-13. Permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa

Når det er forsvarleg, kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i inntil to veker. Ved avgjerd etter føresegna gjeld forvaltningsloven. Avgjerd om permisjon er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Departementet er klageinstans.

Hovedansvaret for barns oppdragelse og undervisning tilligger foreldrene/de foresatte. Barn har rett og plikt til å gå i grunnskolen, dersom de ikke på annen måte får tilsvarende undervisning. Når en elev er innvilget skolefri, plikter således foreldrene/de foresatte å sørge for at barnet får nødvendig undervisning i permisjonstiden. Det kan derfor ikke forventes at eleven senere vil få ekstra undervisning av grunner som måtte komme av fraværet.

Skolen fraråder i prinsippet lengre fravær fra skolen, da det for enkelte barn kan skape så store hull at de strever med å få tatt igjen tapt undervisning. Det oppfordres derfor til at barna ikke tas ut av skolen på grunn av ferie, men at ferie legges til skolens ferier. Jf § 3-13 i privatskoleloven.

Skolen anbefaler at elever ikke er borte fra skolen den første måneden etter skolestart og i perioder av skoleåret med viktige læringsaktiviteter, prøver og tentamener. Det vil normalt ikke bli innvilget permisjon i disse periodene.

Det er rektor som sammen med kontaktlærer tar standpunkt til om permisjon er forsvarlig eller ikke. Når det gjelder søknader med permisjon utover 2 uker (10 skoledager), har ikke skolen anledning til å innvilge dette. Foresatte kan likevel velge å ta eleven ut av skolen, og eleven er da i juridisk forstand skrevet ut av skolen. Skolen kan ikke garantere fortsatt plass i klassen dersom den skulle bli fylt opp av nye elever i permisjonstiden. Dersom det gis avslag på søknaden, og foresatte likevel tar eleven ut av skolen, så registreres dette som ugyldig fravær.

En melding om at en elev blir tatt ut av skolen er ikke en søknad, og fravær registreres som ugyldig. Kontaktlærer kan gi permisjon inntil 1 dag, rektor inntil 2 uker.

Søknad om permisjon fra opplæringa må skolen ha senest 2 uker før permisjonsdato.

Klagerett: Vedtaket er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Utdanningsdepartementet er klageinstans. Klagen må sendes innen 3 uker etter vedtaket er mottatt. Klagen sendes til skolen.

Ulegitimert fravær: jf. privatskoleloven § 7-6.

Dersom ein elev i grunnskolen utan å ha rett til det har fråvær frå den pliktige opplæringa, kan foreldra eller andre som har omsorg for eleven, straffast med bøter dersom fråværet kjem av at dei har handla forsettleg eller aktlaust. Offentleg påtale blir ikkje reist utan når kommunen set fram krav om slik påtale.
IKKE NØL MED Å TA KONTAKT

Rektor og lærere svarer gjerne på spørsmål du måtte ha.


SEND E-POST

post@lkgskole.no

RING OSS

38 34 70 00

BESØK OSS

Åvitslandsveien 1 4580 Lyngdal

POSTADRESSE

Postboks 279 4576 Lyngdal

Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.

Romerne 8, 28

X