EN SOLID GRUNNVOLL FOR RESTEN AV LIVET
EN SOLID GRUNNVOLL FOR RESTEN AV LIVET
 

Hjemmel 

Fastsatt av skolestyret for Lyngdal Kristne Grunnskole 20. september 2021 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og videregående opplæring (opplæringsloven) § 2-9. 

 • 1. Formål

Ordensreglementet skal bidra til å fremme trivsel, respekt, medansvar, et trygt og godt skolemiljø, god undervisning og godt læringsutbytte. 

 • 2.  Virkeområde

Ordensreglementet gjelder for Lyngdal Kristne Grunnskole. Ordensreglementet inneholder regler om orden og oppførsel, regler om hvilke tiltak som skal kunne brukes når elever bryter ordensreglementet og regler om framgangsmåter når slike saker skal behandles. Ordensreglementet gjelder for elevene i skoletiden på skolens områder og ved alternative læringsarenaer som er under skolens ledelse og ansvar, f.eks. skoleturer. Ordensreglementet gjelder også på skoleveien så langt skolen blir gjort kjent med brudd på reglene.

 • 3.  Elevenes rettigheter

På Lyngdal Kristne Grunnskole har du som elev rett til:

 • å bli behandlet med respekt og høflighet
 • at din skole tilrettelegger for et godt lærings- og skolemiljø
 • en skoledag og skolevei fri for mobbing

 

 • 4.  Elevenes plikter

På Lyngdal Kristne Grunnskole forplikter du som elev:

 • å vise hensyn, respekt og høflighet for andre i skolesamfunnet
 • å gjøre ditt beste for å bidra til et godt lærings- og skolemiljø
 • å ta godt vare på alt som tilhører skolen, både bygninger og utstyr
 • å møte presis til timer og avtaler og delta aktivt i opplæringen

 

 • 5.  Orden 

Elevene på Lyngdal Kristne Grunnskole:

 1. a) Møter presis til opplæring og avtaler. 
 2. b) Er til stede i opplæringen. 
 3. c) Har med bøker og nødvendig utstyr. Unngår å ta med verdisaker på skolen. 
 4. d) Holder orden i utstyr som brukes i opplæringen. 
 5. e) Gjør skolearbeidet innen fastsatte frister. 
 6. f) Forlater ikke skolens område uten tillatelse.
 7. g) Følger skolens regler om melding og dokumentasjon ved fravær. Ugyldig fravær (skulk) kan føre til nedsatt ordenskarakter.

 

 • 6.  Adferd

Elevene skal bidra til å skape et godt miljø gjennom å følge vanlige regler i samfunnet for alminnelig god oppførsel. Elevene på Lyngdal Kristne Grunnskole:

 

 1. a) Viser hensyn og respekt for medelever og ansatte. 
 2. b) Holder arbeidsro i opplæringen. 
 3. c) Retter seg etter beskjeder fra skolens ansatte. 
 4. d) Følger kommunens regler for nettvett, bruk av mobiltelefon, datautstyr og lignende digitalt utstyr;
 5. Skolens datamaskiner og internett skal bare brukes i faglig sammenheng. Det er ikke tillatt å oppsøke, produsere eller distribuere materiale av rasistisk, voldelig, pornografisk eller annen krenkende karakter.
 6. Elever skal ikke filmes eller tas bilder av uten det er en del av skolens faglige opplegg. Bilder av enkeltpersoner må ikke tas eller brukes slik at det oppleves krenkende.

iii. Bruk av mobiltelefon, annet elektronisk kommunikasjonsutstyr eller andre forstyrrende gjenstander i undervisningstiden er ikke tillatt. Mobiltelefonen skal være avslått og lagt bort. På ungdomsskolen skal den legges i mobilhotellet. Annet må være avtalt med lærer.

 1. e) Behandler undervisningsmateriell, bøker og inventar inne og ute forsvarlig. 
 2. f) Skal ikke bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet.

 

Oppførsel som ikke aksepteres:

 

 1. g) Ha med eller bruke gjenstander som kan skade personer, bygninger eller inventar. 
 2. h) Utsette andre for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, rasisme, utestenging, vold eller trusler om vold. 
 3. i) Jukse, forsøke å jukse eller hjelpe andre til å jukse ved prøver eller i øvrig skolearbeid. 
 4. j) Ta med eller bruke tobakk, snus, alkohol, narkotika eller andre rusmidler, herunder energidrikk.

 

 • 7. Sanksjoner

 

Ved regelbrudd kan skolen bruke følgende sanksjoner: 

 1. a) Anmerkning. 
 2. b) Kontakte foresatte. 
 3. c) Skriftlig melding til foresatte. 
 4. d) Gi pålegg om å utføre oppgaver i, før eller etter skoletid for å rette opp skade påført skolens eiendom eller eiendeler. Ved skadeverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan eleven og elevens foresatte gjøres erstatningsansvarlig etter skadeerstatningslovens § 1-1 og § 1-2. 
 5. e) Kreve tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid. 
 6. f) Midlertidig frata elev gjenstander som forstyrrer arbeidsro og opplæring. 
 7. g) Inndra tobakk og rusmidler som nevnt i § 4 i og gjenstander som er nevnt i § 4 f. 
 8. h) Bortvise elev fra undervisning i enkelttimer eller for resten av skoledagen (Opplæringslovas § 2-10 første ledd). 
 9. i) Bortvise elev på 8. – 10. trinn for inntil 3 dager ved alvorlige eller gjentatte brudd på reglementet (Opplæringslovas § 2-10, første ledd). 
 10. j) Bortvise elev fra skoletur eller arrangement. I vurdering av hva slags sanksjon som er hensiktsmessig, skal det legges vekt på elevens alder og forutsetninger for å forstå konsekvenser av regelbrudd og elevens vilje til å rette opp følgene av regelbruddet. Det skal være forholdsmessighet mellom regelbruddet og sanksjonen. Kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.

 

 • 8. Saksbehandling

 

 1. a) Personell kompetanse: Rektor treffer beslutninger om bruk av sanksjoner, jfr opplæringslovas § 9-1. Ansatte på skolen treffer beslutninger innenfor rammen av den myndighet rektor har delegert. Avgjørelsen om bortvisning må tas av rektor selv, jfr opplæringslovas § 2-10, andre ledd. Rektor kan delegere til lærer om å ta avgjørelse om bortvisning fra egen undervisning for inntil 2 klokketimer; jfr opplæringslovas § 2- 10 tredje ledd.

 

 1. b) Ved ileggelse av sanksjoner gjelder: Eleven har alltid rett til å uttale seg til den som treffer avgjørelsen før det besluttes å bruke sanksjoner, jfr opplæringslovas § 2-9 og Barnekonvensjonens artikkel 12 Hendelsen og regelbruddet må være tilstrekkelig godt undersøkt; jfr krav om god forvaltningsskikk. Skolen skal skriftlig dokumentere grunnlag for bruk av sanksjon, herunder hvilken regel som ble brutt, tidspunkt og hvilken sanksjon som ble benyttet.

 

 1. c) Enkeltvedtak: Ved alvorlige regelbrudd hvor det brukes sanksjoner som nevnt i § 6 bokstav h,i,j,k og l skal saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak etter forvaltningsloven følges. Det kreves ikke enkeltvedtak ved bortvisning besluttet av lærer.

 

 1. d) Nærmere bortvisning: Bortvisning kan bare brukes ved alvorlige gjentatte regelbrudd; jfr opplæringslovas §2-10 første ledd. Dette gjelder uavhengig av lengden på bortvisningen. Andre hjelpetiltak eller sanksjoner skal vurderes før bortvisning brukes; jfr opplæringslovas § 2 -10 andre ledd. Ved bortvisning for resten av skoledagen skal foresatte varsles. Bortvisning for resten av dagen kan ikke iverksettes for elever på 1—7. trinn dersom skolen ikke får varslet foresatte.

 

 1. e) Rusmidler og gjenstander som er inndratt eller midlertidig fratatt elev: Tobakk, snus og alkohol som er inndratt etter § 6 bokstav g skal overlates til foresatte. Ulovlige rusmidler skal overlates til politiet. Ulovlige gjenstander som er inndratt etter § 6 bokstav g skal overlates politiet. Øvrige gjenstander som er inndratt, skal overlates til foresatte. Gjenstander som midlertidig er fratatt elev etter § 7 bokstav f skal leveres tilbake til elev senest innen skoledagens slutt. Straffbare forhold meldes politiet.

 

 • 9. Ikrafttredelse

Forskrift om ordensreglement gjelder fra 01.10.21.IKKE NØL MED Å TA KONTAKT

Rektor og lærere svarer gjerne på spørsmål du måtte ha.


SEND E-POST

post@lkgskole.no

RING OSS

38 34 70 00

BESØK OSS

Åvitslandsveien 1 4580 Lyngdal

POSTADRESSE

Postboks 279 4576 Lyngdal

Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.

Romerne 8, 28

X