Ordensreglement

 

1. Alle skal oppføre seg slik at en ikke skader eller ødelegger for seg selv eller andre, men er til glede og hjelp for medelever og lærere. Plaging og mobbing må ikke forekomme.

2. Språkbruken må avspeile vår respekt for Gud og for hverandre. Derfor blir banning og grove og nedsettende uttrykk ikke akseptert.

3. Alle skal hjelpe til så det holdes ryddig og pent inne på skolen. Papir og annet avfall skal kastes i avfallskurvene.

4. Skolelokalene, inventar og materiell må behandles forsiktig. Ved eventuelt erstatningsansvar viser skolen til alminnelige erstatningsregler.

5. Om morgenen oppholder elevene seg ute til skolen begynner.

6. I skoletiden kan elevene bare forlate skolens område etter tillatelse fra en lærer eller skolens ledelse. I friminuttene må alle oppholde seg innenfor skolens område.

7. Kasting av snøball og stein i friminutt er forbudt.

8. Bruk av rulleskøyter, skateboard og sykkel er ikke tillatt på skolens område.

9. Bruk av mobil er forbudt i skoletiden, uten ved avtale med lærer.

10. Røyking og/eller bruk av rusmidler er ikke tillatt på skolen.

11. Det er ikke tillatt å spise søtsaker på skolen.

12. Elevene oppfordres til ikke å ”praktisere” kjæresteforhold i skoletiden.

13. Elever skal som hovedregel ikke sykle til og fra skolen før de er 10 år. Hvert enkelt tilfelle vurderes i samarbeid skole og foresatte.

14. Har en elev vært borte fra skolen, skal skolen ha beskjed om årsaken til fraværet via meldingsboken. Kontaktlærer kan gi en elev fri inntil en dag og skolelederen i samarbeid med kontaktlærer inntil fem dager etter forespørsel fra foreldrene.

15. Dersom en elev bryter en eller flere av disse reglene, eller gjentatte ganger bryter retningslinjene for orden vil følgende tiltak bli iverksatt:

a) Tilsnakk av lærer eller en annen voksen tilknyttet skolen, samt konsekvenser avtalt med kontaktlærer, foreldre/foresatte.

b) Samtale med skolens ledelse.

c) Elev og foreldre innkalles til samtale med skolens ledelse.

d) Elever kan bortvises fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen. Eleven skal få uttale seg før tiltak settes i verk. Foresatte skal varsles om dette umiddelbart.

e) Elever på klassetrinn 8-10 kan i tillegg bortvises fra undervisningen i inntil 3 dager. Rektor fatter da et enkeltvedtak som er underlagt forvaltningslovens bestemmelser. Vedtaket varsles foresatte skriftlig før det iverksettes, med begrunnelse for vedtaket, samt informasjon om klagerett, klageinstans og gjeldende lov- og regelverk. Eleven skal få uttale seg før tiltak settes i verk.

Reglementet gjelder i skoletiden også utenfor skolens område, som ved undervisning i leide lokaler på andre skoler, ved ekskursjoner, leirskole og reiser.
IKKE NØL MED Å TA KONTAKT

Rektor og lærere svarer gjerne på spørsmål du måtte ha.


SEND E-POST

post@lkgskole.no

RING OSS

38 34 70 00

BESØK OSS

Åvitslandsveien 1 4580 Lyngdal

POSTADRESSE

Postboks 279 4576 Lyngdal

Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.

Romerne 8, 28

X