Inntaksreglement

1. Inntaksområde
Lyngdal Kristne Grunnskole har hele landet som inntaksområde.

2. Inntak
Ved oversøking tar skolen inn elever ut i fra følgende prioriteringer:
a) Barn som fra før har søsken på skolen
b) Barn av personal
c) Øvrige søkere
Dersom søkere står likt innen disse prioriteringene, vil skolens dato for mottatt søknad
være avgjørende. De som har søkt først, vil få plassen.
Oversøking
Følgende kriterier ligger til grunn for vurdering om det er fullt:
* Skolens godkjenning som innebærer et elevtall på maks 200 elever
* Skolestyret fastsetter hvert år maks antall elever i hver klasse, og dette offentliggjøres på skolens hjemmeside. Endringer kan kun skje ved vedtak i skolestyret.
* Den totale bygningsmassen som skolen til enhver tid har til rådighet skal være tilstrekkelig for elevene og de ansatte.

3. Foreldre/foresattes og elevens ansvar
Det forventes at foreldre/foresatte aksepterer skolens verdigrunnlag og målsettinger, og at eleven retter seg etter skolens reglement.

4. Inntaksperiode
Skolen har inntak 1.februar hvert år. Utenom denne fristen vil inntak kun skje dersom det foreligger spesielle hensyn.
Inntak er kun gyldig etter at skriftlig melding fra skolen er gitt foreldrene/foresatte, og skolen har mottatt skriftlig bekreftelse fra foreldre/foresatte om at de tar i mot skoleplassen.
Oppsigelsestid er 3 måneder.

5. Saksbehandling og klagerett
Behandling av søknader er underlagt forvaltningslovens bestemmer om saksbehandling ved enkeltvedtak. Ut i fra dette skal vedtaket være skriftlig, og gi en begrunnelse ut i fra de regler vedtaket bygger på.
Vedtaket kan påklages av foresatte. Klageinstans er fylkesmannen i Vest-Agder, og klagen må framsettes senest 3 uker etter at parten har fått underretning om vedtaket.

Vedtatt av skolestyret 25.09.17
IKKE NØL MED Å TA KONTAKT

Rektor og lærere svarer gjerne på spørsmål du måtte ha.


SEND E-POST

post@lkgskole.no

RING OSS

38 34 70 00

BESØK OSS

Åvitslandsveien 1 4580 Lyngdal

POSTADRESSE

Postboks 279 4576 Lyngdal

Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.

Romerne 8, 28

X