Forventninger skole-hjem

Skoleåret 2018-2019

 

Hva kan du forvente av skolen?

Læring

 • Skolen gir undervisning i tråd med skolens kristne verdigrunnlag og gjeldende lovverk og læreplaner.
 • Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra barnehagen og grunnskolen eleven kommer fra, og legger dette til grunn for opplæringen.
 • Skolen legger til rette for å gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner, individuelt og i samarbeid med andre.
 • Skolen har fokus på elevenes læring og stimulerer elevenes læringslyst, nysgjerrighet og evne til kritisk tenkning.
 • Skolen sikrer at lærerne samarbeider om elevenes opplæring.
 • Alle ansatte ved skolen fremstår som tydelige rollemodeller og gode forbilder.
 • Eleven mottar systematisk veiledning og tilbakemelding på faglig og sosial utvikling. Eleven har i tillegg faglige samtaler med kontaktlærer.
 • Grunnskolene innkaller til elevsamtale med foresatte minst to ganger årlig. Eleven mottar skriftlig vurdering.

Dialog og samarbeid

 • Skolen har gode informasjons- og kommunikasjonsrutiner.
 • Du innkalles til årlige foreldremøter og minimum 2 utviklingssamtaler pr. år.
 • Skolen er interessert i dine synspunkter, er løsningsorientert og gir deg svar på det du spør om.
 • Foresatte har mulighet for å påvirke gjennom skolens samarbeidsorgan FAU.
 • Meldinger mellom skole og hjem foregår via Transponder.

Trygghet og trivsel

 • Alle elever skal føle seg velkommen og trygge på skolen.
 • Skolen er i jevnlig dialog med hjemmet om elevens faglige og sosiale kompetanse og mottar skriftlige vurderinger.
 • Skolen er alltid åpen for samarbeid med foresatte om elevens trivsel og iverksetter tiltak ved behov.
 • Skolen har nulltoleranse for mobbing, vold og rasisme, og følger opp hvis krenkelser forekommer.
 • Skolen arbeider systematisk med å skape et godt skole- og klassemiljø.
 • De ansatte på skolen kjenner hver enkelt elev og følger tett opp sosialt. Skolen tar kontakt ved behov.

 

Skolen forventer at du som foresatt:

Læring

 • Samarbeider med skolen for å sikre god kommunikasjon og informasjonsflyt.
 • Snakker jevnlig med eleven om hva de lærer på skolen.
 • Deltar på foreldremøter, utviklingssamtaler og andre møter, og gir beskjed i god tid dersom du ikke kan møte til avtalt tid.
 • Svarer på brukerundersøkelser fra skolen.
 • Informerer skolen om hendelser som kan påvirke eleven og skolehverdagen.
 • Viser respekt for elever, ansatte og ledelsen på skolen og andre foresatte, spesielt når det gjelder å ta kontakt eller dele informasjon med andre.
 • Følge med på beskjeder som gis på ukeplaner og læringsplaner.

Dialog og samarbeid

 • Sørger for at eleven har god arbeidsinnsats og følger opp skolearbeidet (lekser, innleveringer, prøver etc).
 • Tar kontakt hvis du synes opplæringen ikke oppfyller dine og/eller elevens forventninger.
 • Sørger for at eleven møter tidsnok, uthvilt, har spist frokost og har tilgang til mat for hele skoledagen.
 • Følger skolens ferier og fridager, og sørger for at eleven møter på skolen hver dag gjennom skoleåret.
 • Passer på at eleven følger klassens og skolens regler, og viser respekt for alle på skolen.

Trygghet og trivsel 

 • Bidrar aktivt til å gi eget barn positive holdninger til skolen, lærerne, medelever og deres foresatte.
 • Kontakter skolen hvis ditt barn mistrives.
 • Deltar aktivt i sosiale arrangementer.
 • Samarbeider med andre foresatte om elevenes trivsel og trygghet.
 • Tar medansvar for at eleven følger skolens ordensreglement.
 • Har nulltoleranse for mobbing, vold og rasisme, og følger opp hvis krenkelser forekommer.

 

«SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE FORBEDRER ELEVENES MOTIVASJON OG LÆRING. ALLE FORELDRE ØNSKER EN POSITIV UTVIKLING FOR BARNA SINE OG SKOLEN ER EN AV DE VIKTIGSTE MEDSPILLERNE VI HAR FOR Å OPPNÅ DETTE. FORELDRE ER VIKTIG FOR BARNS LÆRING, OG BARN SOM FÅR HJELP OG STØTTE HJEMME HAR STØRRE MULIGHETER FOR Å GJØRE DET BRA PÅ SKOLEN.»

www.fug.no
IKKE NØL MED Å TA KONTAKT

Rektor og lærere svarer gjerne på spørsmål du måtte ha.


SEND E-POST

post@lkgskole.no

RING OSS

38 34 70 00

BESØK OSS

Åvitslandsveien 1 4580 Lyngdal

POSTADRESSE

Postboks 279 4576 Lyngdal

Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.

Romerne 8, 28

X